Deklaracja dostępności - Przedszkole nr 13 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 13 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 13 w Lublinie

Przedszkole nr 13 w Lublinie,

Okrzei 9,

20-128 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 05.04.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.04.2024 r.

Strona internetowa Przedszkole nr 13 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Przedszkole nr 13 w Lublinie
Strona Przedszkole nr 13 w Lublinie posiada między innymi następujące ułatwienia:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 05.04.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 05.04.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Nauczyciel - Natalia Bartoszek, natalia.bartoszek@p13.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661305437. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie (brak podjazdu) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Budynek dostępny jest w godzinach urzędowania Przedszkola nr 13 w Lublinie.
Korytarze, schody znajdujące się w obiekcie są ogólnodostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby przemieścić się pomiędzy kondygnacjami należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, ani schodołazu.
W odległości 15m znajduje się parking osiedlowy z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Koordynatorzy dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Bartoszek, natalia.bartoszek@p13.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 7472958. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.