Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się 10 kwietnia. Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny łącznie ponad 10 tysięcy miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych.  Dodatkowo w Lublinie przedszkola prowadzone przez podmioty prywatne oferują blisko 4 tysiące miejsc.

W związku z tym, iż samorządy zobowiązane są do zapewnienia miejsc w edukacji przedszkolnej dla dzieci z czterech roczników, Miasto przygotowało miejsca dla dzieci:

 • w wieku 3-4 lat: w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w wieku 5-6 lat: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych przygotowane są do przyjęcia dzieci 5 i 6 letnich. Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzona jest w sposób analogiczny jak działalność przedszkoli, zaś podstawa programowa realizowana jest zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895).

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

W dniach od 10 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Realizacja obowiązku może odbywać się w:

 • przedszkolu
 • oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
 • innej formie wychowania przedszkolnego Dzieci sześcioletnie (posiadające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r., mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego), które: 

 dotychczas uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – mogą być przyjęte do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin – będą miały zorganizowane wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach: 2011-2014) dotychczas uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez miasto Lublin mogą kontynuować uczęszczanie do swojego przedszkola.

 

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

 1. etap – brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 2. etap –  brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy –  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r.:

 1. pozostawanie rodziców w  zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,
 3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,
 4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,
 6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublinie

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 10 kwietnia br., od godz. 8.00 do 5 maja br. do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 30 maja  br. godz. 8.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 30 maja br. od godz. 8.00 do 9 czerwca br. do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 13 czerwca br., godz. 8.00,
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 19 czerwca br. od godz. 8.00 do 23 czerwca br., do godz. 15.00,
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 7 lipca br.,  godz. 8.00,
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 8.00 do 14 lipca br., do godz. 15.00,
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 18 lipca br. o godz. 15.00.

 

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego należy w terminie rekrutacji, tj. od 10 kwietnia br. do dnia 5 maja br. dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wypełniony wniosek wraz załącznikami.

Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu od dnia 10 kwietnia br. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 5 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej  jako pierwsza.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia.

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola