W przedszkolu zapewniamy naszym wychowankom najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno – społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesów przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli 

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 • ciekawe zajęcia realizujące treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • różnego rodzaju uroczystości i zabawy integracyjne na terenie placówki ( Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Walentynki, uroczyste powitanie pór roku, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola itp.),
 • wspólne wykonywanie ozdób choinkowych i malowanie pisanek,
 • integracyjne festyny i pikniki rodzinne na terenie przedszkola oraz wyjazdowe,
 • uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
 • liczne atrakcyjne wycieczki,
 • lekcje muzealne,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci,
 • udział w różnorodnych konkursach i przeglądach (muzycznych, plastycznych, teatralnych itp.) oraz turniejach sportowych organizowanych przez nasze przedszkole oraz inne placówki i instytucje,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich i ich rodziców,
 • czynny udział w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, zbieranie nakrętek, zużytych baterii i inne,
 • zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, język angielski, religia,
 • opiekę logopedyczną i psychologiczną.

PRIORYTETEM DLA NAS JEST ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I DOBRE SAMOPOCZUCIE DZIECI, co wyraża się w następujących działaniach:

 • gwarantujemy smaczne, domowe posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia – konsultowane ze specjalistami oraz Rodzicami naszych przedszkolaków,
 • wszystkie sprzęty, zabawki posiadają wymagane atesty i certyfikaty,
 • nasz obiekt wyposażony jest w 24- godzinny monitoring,
 • wszyscy nauczyciele i pozostali pracownicy stosują się do obowiązujących w naszym Przedszkolu regulaminów i procedur bezpieczeństwa w myśl zasady: WSZYSCY ODPOWIADAMY ZA DZIECI,
 • funkcjonowanie ,,Kodeksu Przedszkolaka Przedszkola nr 13 w Lublinie” – jest to zbiór zasad bezpieczeństwa i norm zachowania się dzieci – współpracujemy z Rodzicami w tym zakresie w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych – respektujemy uwagi i pomysły Rodziców.

OFERTA PROGRAMOWA 

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o programy:

 1. ,,Od zabawy do nauki– program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki” – wyd. Nowa Era. Został opracowany z myślą o przygotowaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej. W przypadku tej grupy najważniejszy jest proces adaptacji oraz dobra współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, dbając cały czas o jego rozwój społeczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny. Skupia się jednak w odniesieniu do każdej grupy wiekowej na konkretnych, najważniejszych dla niej umiejętnościach:
 • 2,5 – 3 – latki – czynności samoobsługowe, samodzielność, dobra adaptacja,
 • 4 – 5- latki – kontakty społeczne, rozwój poznawczy, osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
 • 5 – 6 – latki – rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, trening umiejętności potrzebnych do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Program stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Indywidualizm przejawia się tu w stwarzaniu warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń, dążeniu za dzieckiem, uwzględnianiu jego potrzeb i reagowaniu na nie. Program postrzegany jest zarówno jako wspomaganie szczególnych uzdolnień, wspieranie dziecka pracującego szybciej, wyróżniającego się , jak i wspomaganie dzieci z deficytami, pracujących wolniej, ze specjalistyczną opieką włącznie (np. logopedy). Czas spędzony w przedszkolu jest najlepszą okazją do profilaktyki, zapobiegania nieprawidłowościom i wyrównywania szans edukacyjnych. Program ,,Dziecko w swoim żywiole” realizuje zasady:

 • zaspokajania potrzeb ( fizycznych, psychicznych, społecznych),
 • aktywności (rozbudzanie naturalnej potrzeby dzieci),
 • indywidualizacji – otoczenie troską każdego dziecka, metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, stopniowanie trudności,
 • organizowania życia społecznego (normy i zasady zachowania – ich znajomość i przestrzeganie),
 • integracji – łączenie treści z różnych dziedzin wychowania.
 1. ,,Dar zabawy – program wychowania przedszkolnego Barbara Bilewicz – Kuźnia; Sylwia Kustosz; Katarzyna Małek , wyd. Froebel.pl

Jest on opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej niemieckiego pedagoga Friedricha Froebla. Podstawową istotą programu są zabawy edukacyjne i wykorzystywanie specjalnych klocków – tzw. ,,darów”, dzięki którym dzieci nabywają nowe wiadomości i umiejętności. Dary to zabawki edukacyjne, które maja postać drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów. To także wełniane piłeczki, mozaiki, patyczki, pierścienie. Służą one dzieciom do działań percepcyjno- manipulacyjnych oraz badawczych, umożliwiają wspieranie rozwoju zdolności językowych, matematycznych i artystycznych. Na co dzień dzieci bawią się i pracują w grupach zabawowo – zadaniowych w kącikach tematycznych, np.: darów, badawczym, twórczym, gospodarczym. Uczą się słuchania siebie nawzajem, wspólnego rozwiązywania problemów i prezentowania rozwiązań.

WALORY PRACY Z ,,DARAMI”:

 • ,,Dary” służą dzieciom jako zabawki do swobodnych zabaw konstrukcyjnych, tematycznych, ruchowych i badawczych oraz są materiałem wykorzystywanym do zabaw organizowanych przez nauczyciela, czyli zabaw dydaktycznych,
 • za pomocą ,,darów” nauczyciel i dzieci mogą ilustrować treść bajek, wierszy, opowiadań, legend,
 • ,,dary” można wykorzystywać do ćwiczeń umysłowych i twórczych – dzieci mogą z nich układać trzy rodzaje kompozycji:
 • kształty naturalne, inaczej zwane kształtami czy formami życia. Są to znane dzieciom konstrukcje, np. bramy, wieże, mosty, zamki, które istnieją w ich schematach poznawczych, a dzieci układają je z wyobraźni lub posługując się wzorem,
 • kształty piękna – to wzory o charakterze ozdobnym, dekory, układane jako rytmy pasowe lub wzory o charakterze gwieździstym, układane jako rozety lub powstające w układzie krzyżowym. Podczas układania takich ornamentów dzieci wykorzystują wiedzę o zjawiskach matematycznych, takich jak przesunięcie równoległe, obroty o 45, 90, 180 czy 360 stopni. Kształty piękna mogą być układane z ,,darów” lub/i materiału przyrodniczego,
 • kształty wiedzy to konstrukcje ilustrujące zjawiska matematyczne o charakterze arytmetycznym lub geometrycznym. Dzieci układają np. pionowe lub poziome płotki, ilustrują treść zadań matematycznych, w których należy pomnożyć, podzielić, dodać, odjąć itp.,
 • ,,dary” służą bogaceniu wiedzy dziecka o świecie i systematyzowaniu pojęć, są podstawą dalszej pracy dydaktycznej z wykorzystaniem innych form aktywności, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i twórczą, wyciszają i uspokajają dzieci,
 • ,,dary” są skutecznym materiałem do pracy indywidualnej o charakterze terapeutycznym, mogą także być wykorzystywane do stymulującej pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie, konstrukcyjnie i plastycznie,
 • materiał dydaktyczny ,,dary Froebla” może być wykorzystywany do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pomaga doskonalić percepcję kształtu, wielkości, przestrzeni, masy, objętości, a przez to budować logiczno – matematyczną wiedzę o świecie,
 • zestaw klocków Froebla to pomoc przygotowująca do nauki szkolnej, zwłaszcza w zakresie czytania, pisania, matematyki.

Freblowskie prawa:

 • dzieci są wolnymi istotami, zdolnymi do kierowania sobą w procesie własnego rozwoju,
 • dzieciństwo rządzi się swoimi własnymi regułami,
 • dzieciństwo jako etap życia ma nieocenioną wartość i jest wartością samą w sobie,
 • każde dziecko jest członkiem rodziny i społeczności, nie może funkcjonować samo, dlatego ważne są dla niego relacje z rodziną, grupą rówieśniczą i społecznością lokalną,
 • wspólna praca jest źródłem wsparcia i stanowi podstawę budowania sieci wzajemnych relacji między dziećmi,
 • w procesie zdobywania przez dziecko nowych doświadczeń najważniejsza jest zasada: Tu i teraz. Dziecko uczy się w każdej chwili i w każdym czasie. Dzieciństwo jest czasem nieustannego gromadzenia cennych doświadczeń,
 • rozpoznanie indywidualności każdego dziecka, jego zdolności i potencjału,
 • ważne jest, aby zapewnić dzieciom właściwe i zróżnicowane warunki do zabawy zarówno w przestrzeni sali przedszkolnej, jak i w dalszych przestrzeniach – w ogrodzie przedszkolnym, w plenerze.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową www.froebel.pl

Wykorzystujemy także elementy programu “Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne, sprawdzone w pedagogice przedszkolnej metody:

 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
 • słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
 • oglądowe (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie dzieł sztuki). Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.

Aktywność i twórcze myślenie dzieci inicjują nowoczesne metody aktywizujące i twórczego myślenia:

 • Metody gimnastyki twórczej: Rudolfa Labana, Carla Orfa, Alfreda i Marii Kniessów, Weroniki Sherborne (Metoda Ruchu Rozwijającego), Paula Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna).
 • Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze: techniki Celestyna Freineta, drama, metoda Pedagogiki Zabawy (zabawy ruchowe i tańce integracyjne), muzykoterapia, bajkoterapia,
 • Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss.
 • Metody wspomagające przygotowanie do nauki w szkole: Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz), Edukacja przez Ruch – Doroty Dziamskiej, metoda Iwony Majchrzak, H. Tymichovej, Integracja sensoryczna.

W codziennej pracy z naszymi wychowankami przyświeca nam następująca wizja:

W atmosferze bezpieczeństwa i radości, stwarzamy dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz innowacyjnych rozwiązań aktywizujących zmysły. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS JEST, ABY PRZEDSZKOLAKI BYŁY:

 • zdrowe i bezpieczne,
 • szczęśliwe, wrażliwe i kochające,
 • myślące i twórcze,
 • otwarte i pewne siebie,
 • preferujące prawdę i dobro.
Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola