Festyn Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

godziny: 14.30 – 17.00

Organizator: Przedszkole 13, firma zewnętrzna: Media Lux Ireneusz Brudzisz Jakubowice Murowane

W programie:

 • gry i zabawy z oprawą muzyczną prowadzone przez animatorów,
 • zamek dmuchany.

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO

W DNIU 01. 06. 2016 R.

W PRZEDSZKOLU NR 13 W LUBLINIE

 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.

3. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

5. Osobą odpowiedzialną za festyn jest dyrektor Przedszkola nr 13 w Lublinie.

6. Organizatorem festynu są: Przedszkole nr 13 w Lublinie, Rada Rodziców Przedszkola nr 13 w Lublinie oraz Media Lux Ireneusz Brudzisz Jakubowice Murowane.

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami.
 2. Wstęp na festyn jest bezpłatny.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli rodzic jest nieobecny nauczycieli do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 5. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 6. Zakazuje się:

 • niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,
 • jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
 • niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
 • wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzania psów.

7. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych w przedszkolu i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

8.Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.

9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie przedszkola i jest wyraźnie oznakowany. W przypadku cięższych obrażeń ciała dyrektor przedszkola zobowiązany jest wezwać służby medyczne.

10. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo – gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

11. Organizator utrwala przebieg festynu dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

13. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora (www.p13.lublin.eu) i na tablicy informacyjnej dla rodziców w Przedszkolu. .

14. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.

 

 

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola