Uncategorized

W czwartek 26 marca 2015 r. Leśne Ludki uczestniczyły w drugiej części warsztatów plastycznych w Galerii Sztuki Ludowej na temat “Palmy Kurpiowskie”. Dzieci samodzielnie wykonały palmy na wzór palm kurpiowskich. Palmy wyszły wspaniale. Warsztaty bardzo podobały się przedszkolakom. Dziękujemy .

P3261005P3260985

W dniu 20. 03. 3015 r. dzieci z naszego przedszkola uroczyście powitały nadejście wiosny. wspólnie śpiewaliśmy piosenki, recytowaliśmy  wiersze i rozwiązywaliśmy zagadki. dzieci poznały staropolski zwyczaj pożegnania zimy Marzanną oraz powitania wiosny Gaikiem. Po uroczystości dzieci ze wszystkich grup wybrały się do ogrodu w poszukiwaniu oznak wiosny.

P3200898 P3200916 P3200927

PISANKW dniu 17.03. 2015 r. (wtorek) dzieci z grupy Pszczółek odwiedziły Galerię Sztuki Ludowej na Starym Mieście. Dzieci uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez twórczynie ludową.
Temat warsztatów: “Pisanki wycinanki” .
P3170839 P3170840 P3170841 P3170842 P3170843 P3170844 P3170845 P3170846 P3170847 P3170848 P3170849 P3170850 P3170851 P3170852

Grupa „Biedronek” odwiedziła dnia 12.03. (czwartek) Szkołę Podstawową nr 10 w Lublinie.

Podczas drogi do szkoły poznawaliśmy dalsze otoczenie przedszkola. Mijaliśmy przychodnię zdrowia, aptekę, zabytkowy kościół św. Agnieszki wraz z jego odrestaurowaną studnią. Obserwowaliśmy oznaki wiosny w przyrodzie.

W szkole wspólnie z dziećmi z okolicznych placówek podziwialiśmy spektakl „ WIOSNA”, następnie zwiedzaliśmy pomieszczenia szkoły, słuchając ciekawostek oprowadzającego.

Na koniec uczestniczyliśmy w lekcji klasy III, gdzie pod nadzorem starszych kolegów wykonaliśmy zadaną pracę. Otrzymaliśmy też słodki poczęstunek.

 

PEŁNI POZYTYWNYCH WRAŻEŃ WRÓCILIŚMY DO PRZEDSZKOLA.

Wiemy, że wkrótce i my zasiądziemy w szkolnych ławkach !

P1080431 P1080438 P1080440 P1080446

 

W dniu 13.03. 2015 r. (czwartek) dzieci z grupy Leśnych Ludków odwiedziły Galerię Sztuki Ludowej na Starym Mieście. Dzieci uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez twórczynie ludową.
Temat warsztatów: “Pisanki kujawskie” malowane farbami. Było super czekamy na następne warsztaty.
P3120780  P3120805 P3120831 P3120832 P3120833 P3120834 P3120835 P3120837 P3120838

Tego dnia chłopcy zgodnie z zawartą wcześniej umową obiecali być wyjątkowo mili i grzeczni w stosunku do dziewczynek.

Przygotowali również osobiste życzenia i skromne upominki. Były to słodkie lizaki, ozdobne ołówki a także rysunki niespodzianki.

Dziewczynkom było bardzo przyjemnie tego dnia.

13 15

Dzieci z grupy „BIEDRONEK” dnia 06. 03. 2015r. odwiedziła siostra Anielki wraz z mamą. Tym razem słuchaliśmy utworów „Anioł” , „Kwoka” , „Paweł i Gaweł” czytanych z podziałem na role przez dziecko i rodzica. Następnie w pięknej recytacji Faustynka przybliżyła nam wiersze: „Kolorowy śnieg” , „Szybko” , „A jak będę dorosła”. Była to niezapomniana lekcja przybliżająca dzieciom literaturę piękną,zawierającą ponad czasowe przesłania. Dziękujemy. ZAPRASZAMY PONOWNIE! 12

Zasady prowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin


Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy, a postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
1.    wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,
2.    niepełnosprawność kandydata – 10- pkt,
3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt,
4.    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt,
5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt,
6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość (10 pkt każde).

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

 • Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • Ad. 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645.
 • Ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uchwały Rady Miasta Lublin nr 1196/XLV/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego, poz. 3888 z dnia 26 listopada 2014 r.) Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.


Kryteria rekrutacyjne dla gminy Lublin:

 1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt,
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 pkt,
 3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 pkt,
 4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystanie przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie  – 1 pkt,
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 pkt,
 6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat – 1 pkt.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego odbędzie się w dniach od 2 marca – do 31 marca br.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Lublin Uchwały nr 1195/XLV/2014 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego, poz. 3379 z dnia 27 października 2014 r.), wniosek można składać do pięciu wybranych placówek, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego lub piątego wyboru. Wniosek ten można będzie wypełnić począwszy od dnia 2 marca br., korzystając ze strony internetowej https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin/
Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca br. do przedszkola pierwszego wyboru. Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego można będzie również pobrać w przedszkolu lub szkole podstawowej i złożyć w wyżej wymienionym terminie.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublin

 1. Składanie wniosków: od 2 marca do 31 marca 2015 r.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 kwietnia o godzinie 14.00 
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 23 kwietnia br. od godziny 8.00 do 30 kwietnia br. do godziny 17.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 maja br. o godzinie 14.00
 5. Podpisywanie umów: do dnia 15 czerwca br.
 6. Rekrutacja uzupełniająca: od 15 czerwca, godz. 8.00 do 30 czerwca, godz. 14.

 

W piątek 20 lutego 2015 r. dzieci z grupy Leśnych Ludków były na wycieczce w szklarni. Mogły zaobserwować rośliny i poznały warunki potrzebne do ich wzrostu. obejrzały różne odmiany hortensji, tulipanów i asparagusa. Wąchały  roślinki i dotykały ich gałązek.

Dowiedziały się, że w szklarni rośliny mają bardzo dobre warunki do wzrostu przez cały rok. mają tam odpowiednią temperaturę, wilgotność powietrza, i światło. Dzieci zwróciły uwagę na dwa rodzaje lamp. Obejrzały lampy, które dają roślinom światło tak jak słońce i lampy, które dają im ciepło.

Właścicielka szklarni p. Ewa zachęcała dzieci do zadawania pytań i wyjaśniała wszelkie wątpliwości.

Na pamiątkę ofiarowała przedszkolakom sadzonkę roślinki do kącika przyrody.

Wycieczka była bardzo udana.

P2200580P2200585P2200591

Dnia 30 stycznia nasze przedszkole odwiedził teatr Fraszka z  Warszawy ze sztuką pt. “Złoty Kurczak”. Sztuka dostarczyła nam wielu niezapomnianych przeżyć i wrażeń . Czekamy na kolejne przedstawienie.  

Galeria
Galeria
Archiwa
BIP przedszkola